Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi pozýva deti, rodičov, starých rodičov, učiteľov, katechétov, animátorov, aby sa v piatok 18.10. zapojili do celosvetovej modlitebnej kampane ”Milión detí sa modlí ruženec” – za jednotu a pokoj vo svete.  V našom kostole sa budú predmodlievať deti pod vedením pána učiteľa Hárezníka. Začíname o 16:45.

Duchovná obnova tancom

IMG_20180623_110131IMG_20180623_104129

23. júna sa 15 žien z našej farnosti rôzneho veku stretlo s Bohom prostredníctvom tanečnej meditácie s názvom Postoje Márie a modernej ženy. Túto jedinečnú duchovnú obnovu viedla sr. Eva Jaroušková, CJ z  Congregatio Jesu – Slovenská provincia. ( Sestry žijú podľa spirituality Mary Wardovej, inšpirovanej  životom sv. Ignáca z Loyoly a Spoločnosti Ježišovej. Venujú sa vzdelávaniu  a výchove mládeže, pastorácii Rómov, misiám, sociálnej činnosti.)

Modlitba je vzťah, ktorý možno  vyjadriť nielen  slovom,  piesňou, tichom, gestom, ale aj tancom. V meditačnom tanci je priestor pre túžby,emócie ,  rozhovor, tiché spočinutie, stretnutie. Meditačný tanec nie je o dokonalosti pohybu a krokov, ale o chvále Pána.

Ženy, ktoré prijali túto ponuku, získali nové skúsenosti s modlitbou. Veľmi silným zážitkom bolo precítenie Máriinho pohľadu  prežívania jednotlivých  životných udalostí prostredníctvom tanečných  pohybov, ale aj vzájomného zdieľania sa , duchovných rozhovorov so sr. Evou či prijatie sviatosti zmierenia. Späť do rodín odchádzali ženy s úprimnou túžbou žiť aspoň o kúsok lepšie a vo väčšej dôvere v Boha.

 

 

Duchovná obnova pre manželské páry

Na pozvanie d.otca Andreja Darmu navštívíla našu farnosť  sr. Marta Andraščiková, členka generálnej rady Spoločnosti sociálnych sestier a  pastorálna poradkyňa. Od 23.2. do 25.2. 2018 svoj čas venovala siedmim manželským párom, ktoré prijali jej ponuku duchovnej obnovy. Cieľom tohto spoločného duchovného stretnutia bolo  posilnenie manželského vzťahu, pomoc  vstúpiť do nepoznaného sveta toho druhého, mať  skúsenosť  vypočutia a porozumenia.

Pre zúčastnených manželov to bol veľký čas milosti , Božieho požehnania a vzájomného spoznávania sa.  Sr. Marta s veľkým oduševnením, radosťou  a láskou rozprávala o úžasnom božom pláne s nami. Zaujímavé bolo zistenie, ako veľmi ovplyvňujú skúsenosti z detstva vzťah k manželskému partnerovi. Manželia si v praktických „cvičeniach“ vyskúšali, ako správne narábať s emóciami, ako vyjadriť negatívne pocity  bez toho, aby druhú stranu ranili, ale aj to, ako partnera oceniť . Spoločné manželské dialógy boli spočiatku rozpačité – veď nie je jednoduché, zvlášť mužom, rozprávať o svojom vnútornom svete, alebo počúvať partnera s ozajstným záujmom bez prerušenia či pozrieť sa na situáciu jeho očami a vcítiť sa do jeho spôsobu prežívania. Všetky obavy však vďaka vedeniu  sr. Marty opadli a vzájomné rozhovory boli popretkávané aj humorom.

Podľa slov sr. Marty ten, ktorý sa zrieka svojho pohodlia, svojich predstáv v prospech druhého, manželskému partnerovi umožňuje rásť a seba posväcuje, lebo zrieknutie sa ho niečo stojí. A to je aj túžbou zúčastnených manželských párov – vzájomným posväcovaním posväcovať aj svoje rodiny, spoločenstvo, farnosť. Čím viac svätých manželstiev bude medzi nami, tým väčšie božie kráľovstvo môžeme prežívať už tu na zemi .

250 ROKOV TRVANIA FARNOSTI TRNAVÁ HORA

sken

V nedeľu 5. 11. 2017 si spoločenstvo veriacich Trnavej Hory, Jalnej, Kľačian, Ladna, Hronskej Dúbravy, Hronskej Breznice a Pitelovej – časť Dolina, pripomenulo 250. výročie založenia rímskokatolíckej farnosti Trnavá Hora.

Oslavy tohto jubilea sa začali slávnostnou svätou omšou v Kostole svätého Jána Nepomuckého v Trnavej Hore. Celebroval ju biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu Marián Bublinec a koncelebroval súčasný správca farnosti Andrej Darmo.

Na slávnostnú omšu prijali pozvanie aj hostia, a to starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec, pedagógovia zo Základnej a Materskej školy v Trnavej Hore, členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora, hasiči domáceho DHZO, členovia TJ Sokol Trnavá Hora, OZ SPOON a OZ Kľačianske dvory.

Po omši boli všetci prítomní pozvaní na spoločný obed a spoločenský program do Kultúrneho domu  Jalná. Obed bol pripravený z jedál, ktoré vo svojich „batôžkoch“ priniesli veriaci. Po obede mladí moderátori Zuzka Hešková a Danko Mikláš uviedli ďalší program.

V rámci kultúrneho programu, Margita Žiaková v skratke odprezentovala 250-ročnú históriu farnosti a svoje spomienky na farnosť Trnavá Hora pripojil aj bývalý správca farnosti  Ján Holbík. O súčasnom živote farnosti, aktivitách pre deti, mládež, rodiny a starších hovoril Pavol Kravec. V programe vystúpil aj študent Konzervatória v Bratislave Rastislav Sumega, ktorý zahral na gitare niekoľko klasických hudobných diel. Na konci programu čakalo všetkých prekvapenie v podobe maxitorty, ktorú rozkrojil Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. O sedemnástej hodine bola za hojnej účasti farníkov v Kostole svätého Jána Nepomuckého vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť. Spolu s duchovným otcom Andrejom Darmom farníci pred ňou ďakovali za 250 rokov trvania spoločenstva veriacich a vyprosovali Božie požehnanie pre všetkých obyvateľov obcí patriacich do farnosti Trnavá Hora, veriacich aj neveriacich.

Farnosť Trnavá Hora (do roku 1955 oficiálny názov – farnosť Jalná) vznikla v roku 1767 za vlády Márie Terézie, kedy z rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa so sídlom v Trnave boli Jalná, Trnavá Hora a Ladno odčlenené od svätokrížskej farnosti, do ktorej dovtedy patrili. V roku 1782 bola k farnosti pričlenená Hronská Breznica (Dúbrava) a v roku 1953 Kľačany (dovtedy filiálka jastrabskej farnosti). Patrónom farnosti je sv. Ján Nepomucký. Obraz svätca od budapeštianskeho maliara László Kimnacha z roku 1884 je na hlavnom oltári vo farskom kostole. Za 250 rokov trvania farnosti v nej pôsobilo 27 kňazov. Prvým kňazom bol Ján Patrik (od r. 1767 do r. 1780), najdlhšie pôsobiacim Ján Ondruš (od r. 1938 do r. 1973). Od 1. 7. 2016 pôsobí v tejto farnosti Andrej Darmo.

Fotogaléria